TALOUSHALLINNON KEHITTÄMINEN

taloushallinnon kehittäminen

Taloushallinnon kontrollien, tietojärjestelmien, raportoinnin ja työnjakojen kehittäminen keskeistä osaamistamme.


Taloushallinnon kehittäminen

Mistä taloushallinnon kehittämisessä on oikein kyse ?

Taloushallinnon kehittäminen koostuu seuraavista osa-alueista;

  1. Yrityksen liiketoimintaa kuvastavan tilikoodirakenteen valinnasta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä oikein.
  2. Johdon raportointijärjestelmien (mukaan lukien budjetointi- ja ennustamisjärjestelmät) valinnasta, kehittämisestä ja hyödyntämisestä, kun ensin kohta 1. on oikein toteutettu.
  3. Töiden järjestämisestä; Mitä asioita tehdään missäkin järjestelmässä ja kuka niitä tekee. Asiat tulee saada niin organisoiduksi, että prosessit ovat tehokkaat (oikeita asioita tehdään oikeissa järjestelmissä) ja että manuaalinen työ mahdollismman vähäistä, olematonta.

Kun yllä olevat kolme asiaa on tehty oikein paranevat yrityksen mahdollisuudet huomattavasti ymmärtää kannattavuuden elemettejä, mikä tuo rahaa viimeiselle riville ja mikä vie. Talousjohtamisen tehtävänä on riittävän ajoissa tuoda yrityksen johdon tietoon mitkä osa-alueet yrityksen toiminnassa ovat tappiollisia ja vievät rahaa. Toisaalta myös kannattavat osa-alueet on ymmärrettävä. Näiden perusteella talousjohdon tehtävänä on antaa myös ehdotukset tilanteen korjaamiseksi. 

Seuraavassa sukelletaan syvemmälle näihin kolmeen teemaan;

Taloushallinnon ydintehtävä on luoda liiketoiminnan seurannan rakenteet sellaisiksi, että se hyödyttää jokapäiväistä johtamista ja paljastaa yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ajoissa. Käytännössä tämä tapahtuu virittämällä tietojärjestelmät sellaisiksi, että edellä mainittu tavoite täyttyy.

Valitessaan tiikoodirakennetta (tili, kustannuspaikka, profit center, tuote, projekti, henkilö ym.) yritys lyö hyvin pitkälle lukkoon sen, millaiseksi raportoinnin struktuurit voivat parhaimmillaan tai huonoimmillaan tulla. Lisäksi vielä vaaditaan, että tieto pystytään tallentamaan valittuun tilikoodirakenteeseen oikein.

Oikein valittu tilikoodirakenne mahdollistaa oikean ja tehokkaan ulkoisen ja sisäisen/operatiivisen laskennan. Jossain tapauksissa voi olla perusteltua karsia tilikoodirakennetta, jos kaikkia sen elemettejä ei käytetä aktiivisesti. Samanaikaisesti voi kuitenkin olla perusteltua myös kasvattaa tilikoodirakennetta, jos kaikkea liiketoiminnan johtamisen kannalta tarvittavaa tietoa ei saada ulos järjestelmistä.

Vaikka järjestelmien jäävuoren huippuna olevat raportointijärjestelmät olisivat kuinka moderneja tai hyviä tahansa, ei niistä ole mitään hyötyä ellei struktuureja ole mietitty oikein eli liiketoimintaa tukeviksi ja ellei tilikoodirakenne ja siihen tiedon tallentaminen tue tätä. Eli lyhykäisyydessään ensin pitää ratkaista ongelma a (tilikoodirakenne ja siihen tiedon tallentaminen), jotta ylipäätään voidaan ratkaista ongelma b (oikea ulkoinen ja sisäinen raportointi). Päinvastoin ei voida toimia. Monet toimijat markkinoilla kuitenkin tarjoavat ratkaisuja vain ongelmaan b, ikään kuin jäävuoren huipulla olevat raportointijärjestelmät ratkaisisivat yrityksen ongelmat. Näin ei kuitenkaan ole. Autoakaan ei voi korjata uusimalla maalipintaa, jos vika on moottorissa.

Mikäli tilikoodirakenne ja siihen tiedon tallentaminen on yrityksellä kunnossa voidaan toki siirtyä suoraan johdon raportointijärjestelmän kuntoon laittamiseen ja sen kautta raportoinnin kehittämiseen.

Eri kokoisille yrityksille löytyy markkinoilta sopivimmat taloushallinnon/ ERP järjestelmät ja johdon raportointijärjestelmät (mukaan lukien budjetointi - ja ennustamisjärjestelmät). Countpoint Oy ei ole sitoutunut mihinkään järjestelmään orjallisesti vaan etsimme kullekin asiakkaalle sopivimman järjestelmän markkinoiden laajasta tarjonnasta. Emme siis tarjoa ”Countpoint johdon raportointijärjestelmää” (toisin kuin monet muut alan toimijat). Tällä myös takaamme sen, että voimme seurata jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja olla mukana voittajahevosen kyydissä.    

Analyysi yrityksen taloushallinnon nykytilasta

Analysoimme mahdollistaako yrityksen taloushallinnon nykyjärjestelmä ja toimintatavat  liiketoiminnan seuraamisen ja kannattavuuden vaatimukset. Tutkimme, kuvastaako tilikoodirakenne yrityksen liiketoiminnan struktuuria ja seurannan vaatimuksia. Mikäli näin ei ole, voi se joissain tapauksissa tarkoittaa taloushallinnon ja toiminnanohjauksen tietojärjestelmien päivittämistä uudempiin.

Mikäli tilikoodirakenne nykyjärjestelmässä mahdollistaa paremman seurannan, muutetaan pelkkää nykyjärjestelmän tilikoodirakennetta kuvastamaan paremmin liiketoiminnan vaatimuksia. Lisäksi varmistetaan, että järjestelmiä käyttävät ihmiset osaavat tallentaa tiedon oikein uuteen parannettuun tilikoodimalliin ja että tieto kulkee järjestelmän osista toisiin oikein.

Mikäli edellisessä kappaleessa mainitut asiat ovat kunnossa, voidaan keskittyä jäävuoren huippuna olevien johdon raportointijärjestelmien analysointiin ja edelleen kehittämiseen tai niiden vaihtamiseen toimivimpiin järjestelmiin.

Nykytilan analyysissä paneudutaan myös siihen, tehdäänkö asiat tehokkaasti; Onko järjestelmien kaikkia ominaisuuksia hyödynnetty manuaalisen työn minimoimiseksi, tarjoavatko nykyjärjestelmät riittävää automatisoinnin tasoa, tekevätkö oikeat ihmiset oikeita asioita oikeissa järjestelmissä.

Kehitysehdotus analyysin pohjalta

Kun analyysi on tehty riittävän syvällisesti, teemme kehitysehdotuksen taloushallinnon toiminnasta tai uudelleen järjestämisestä.

Taloushallinnon ja liiketoiminnan ohjausjärjestelmien (ERP) sekä johdon raportointi-, budjetointi- ja ennustamisjärjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa avustaminen

Tunnemme eri tietojärjestelmät, niiden toimittajat ja mahdollisuudet markkinoilla, eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat.

1. Järjestelmien vertailu (sovellusvuokraus vai investointi).

2. Keskitetty vai hajautettu tietokanta.

3. Kotimainen vai ulkomainen järjestelmä.

4. Pilvipalveluiden hyödyntäminen.

5. Toimittajien kilpailuttaminen ja vertailu.

6. Järjestelmän ja toimittajan valinta.

7. Projektin läpivienti.

8. Jälkihoito ja edelleen kehittäminen.

Taloushallinnon järjestäminen ja johtaminen muutos- ja tehostamistilanteissa

  1. Sotkuun menneiden taloushallintojen avaaminen ja kuntoon saattaminen.
  2. Toimintatapojen muuttaminen ja kehittäminen.
  3. Muutoksessa olevan organisaation talousjohtaminen.

Talousjohtaminen tilitoimistoille

Tilitoimistot tarjoavat asiakkailleen useimmiten ulkoisen laskennan/ kirjanpidon palveluja. Vaatimukset ovat kuitenkin viime aikoina kasvaneet ja yhä useampi asiakas haluaa enemmän talousjohdon näkökulmaa tilitoimistoltaan. Myös tilitoimistoille tarjottavien tietojärjestelmien (sekä kirjanpito- että raportointijärjestelmien)  huima kehitys on mahdollistanut uudenlaisten, enemmän talousjohdon näkökulmaa huomioivan tilikoodirakenteen ja raportoinnin kehittämistä.

Tämä tarkoittaa sisäinen/ operatiivisen laskennan kehittämistä, strategiasuunnitelmien numero-osuutta, ennustamis- ja budjetointiprosessien käyttöönottoja, kansainvälisen ulottuvuuden huomioimista (tytäryhtiö Suomessa, ulkomaisen omistajan erityisvaateet).  Käytännössä edellä mainitut kehitystoimenpiteet vaativat myös johdon raportointi sekä budjetointi - ja ennustamisjärjestelmien käyttöottoa ja kehittämistä joko tilitoimistolle tai sen asiakkaalle.  Tässä voimme tarjota mittavan  kokemuksemme ja näkemyksemme tilitoimistojen käyttöön. Varmista tilitoimistosi kilpailukyky tulevaisuudessa !Katso täältä toimiiko yrityksesi taloushallinto parhaalla mahdollisella tavalla