TALOUSJOHTAJA- ELI CFO-PALVELUT

 talousjohtaja- eli CFO-palvelut

Tarjoamme talousjohtaja- eli CFO-palveluita


Talousjohtaja- eli CFO-palvelut

Vuokratalousjohtaja, -talouspäällikkö tai -controller, määrä- tai osa-aikaisesti.

Uskomme, että kaikkien yritysten ei kannata palkata kokoaikaista resurssia talousjohtoon (talousjohtajaa- eli CFO:ta). Tällöin oikea ratkaisu voi olla vuokra talousjohtaja (CFO) , - talouspäällikkö tai controller. Osa-aikainen talousjohtaja (CFO), talouspäällikkö tai controller, joka kuitenkin säännöllisesti osallistuu yrityksen ja sen taloushallinnon kehittämiseen, on monessa tapauksessa kustannustehokkain ratkaisu mutta kuitenkin riittävä takuu siitä, että asiat kehittyvät oikeaan suuntaan.

Otamme vastaan myös määrä-aikaisia talousjohtaja (CFO), talouspäälliikkö tai controller pestejä esim. tilanteessa, jossa uutta avainhenkilöä etsitään pois lähteneen tilalle.  Tällöin varmistamme ylimenokauden aikana, että yrityksen taloushallinto pyörii hallitusti. Voimme osallistua myös uuden henkilön perehdyttämiseen.

Monessa tapauksessa tehtävänimike talousjohtaja (CFO), talouspäällikkö tai controller on kuin veteen piirretty viiva. Ison yrityksen controller tai talouspäällikkö saattaa liikevaihdolla tai alaisten lukumäärällä mitattuna vastata paljon isommasta tontista kuin pienen yrityksen talousjohtaja (CFO). Taloushallinto on myös käsitteenäkin laaja, vähän kuin urheilu, on monia eri lajeja ja tapoja toimia. Kuitenkin seuraavia asioita voi olettaa päätyvän talousjohtajan (CFO), talouspäällikön tai controllerin työpöydälle;

1. Ulkoinen ja sisäinen laskenta (tuote-, asiakas- ja brändikannattavuus, profit ja cost centerien hyödyntäminen).

2. Budjetointi, ennustaminen ja strategiasuunnitelmat.

Budjetoinnissa usein hankalinta on myynnin volyymin oikea ennustaminen.  Vaikka kokonaisvolyymin ennustamisessa onnistuttaisiin, niin oikean volyymin ennustaminen eri tuotteille onkin jo paljon hankalampaa. Tästä taas seuraa joukko muita ongelmia; valmistavassa yrityksessä joudutaan tilaamaan raaka-aine komponentit sen mukaan kuinka paljon myynti on ennustanut kutakin lopputuotetta myytävän. Jos todellinen kysyntä poikkeaakin paljon budjetoidusta, voi olla mahdollista, että ei pystytä valmistamaan niitä tuotteita, joita menisi kaupaksi. Lisäksi, jos raaka-aineilla on pilaantumisriski, voidaan joutua kirjaamaan varaston arvoa epäkurantiksi.

Mikäli myytäviä nimikkeitä on paljon, voi budjetoinnin rahamääräinen myynti- ja katemixi olla merkittävä tekijä budjetoinnin onnistumisessa. Jos budjetoidaan väärin eri tuotteiden myyntivolyymit toteumaan nähden voi mixi tulla merkittäväksi tekijäksi; Se saattaa aiheuttaa isoja heittoja niin rahamääräiseen myyntiin kuin katteisiinkin. Virhe korostuu sitä isommaksi mitä eri katteisempia tuotteita yritys myy; Jos kaikki tuotteet jättävät suhteellisesti saman katteen ei virheestä tule niin isoa,silloin virhettä tulee lähinnä eri tuotteiden myyntihinnan (per tonni tai per kpl) vaihtelevuudesta. Tosin sekin heitto voi olla merkittävä, mikäli myytävän sortimentin keskihinnat vaihtelevat voimakkaasti.

Usein kiinteiden kustannusten ennustaminen on budjetoinnissa paljon helpompaa kuin myynnin ennustaminen tai muuttuvien kulujen ennustaminen. Tämän vuoksi hyvä myynnin ja sen katteen budjetointi- ja ennustamistyökalu on tärkeää yritykselle, jolla on paljon eri (ja jotka vielä jättävät eri suhteellisen katteen tai joiden keski myyntihinta vaihtelee paljon) nimikkeitä myynnin sortimentissa. Excel ei välttämättä tässä tilanteessa ole paras mallinnustyökalu, toisin kuin kiinteiden kustannusten ennustamisessa, joissa excel useasti on täysin riittävä.

3. Verosuunnittelu.

4. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen.

Ks. sivu Taloushallinnon kehittäminen.

5. Johdon tukeminen.

Toteumalukujen analysointi ja vertailu budjettiin ja ennusteisiin sekä tulkinta johdolle tai muille intressiryhmille. Toteumalukujen vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin.

6. Riskienhallinta.

7. Raportointi ja sen luotettavuus.

Nämä alueet ovat  CFO eli talousjohtaja, talouspäällikkö ja controller palvelujemme ydintä ja seuraavilla sivuilla esittelemämme palvelut tukevat tätä näitä palveluja.

Katso täältä Visman presentaatio modernista talousjohtamisesta.

Vuoden 2015 talousjohtajan ajatuksia talousjohtamisen roolista.